Skip to main content

Rozwód z winą czy bez winy?

Pozew o rozwód to kluczowe pismo rozpoczynające postępowanie rozwodowe. Jedną z najistotniejszych kwestii, które Sąd stwierdza orzekając rozwód jest wina małżonków w rozpadzie małżeństwa. Często właśnie ustalenie tej kwestii stanowi oś konfliktu pomiędzy stronami. Rozwody bez winy kończą się szybciej, a kiedy strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci, nawet na pierwszej rozprawie. Postępowania rozwodowe, w których strony żądają ustalenia winy trwają znacznie dłużej, nawet kilka lat. Niemniej, niekiedy ważne jest stwierdzenie winy w rozpadzie pożycia, zwłaszcza w sytuacji, gdy żądać będziemy nierównego podziału majątku, czy też zależy nam na wysokich alimentach.

Kwestie te należy bardzo starannie przemyśleć i odpowiednio przygotować się do przedstawienia swojego stanowiska przed Sądem.

Czego strony mogą żądać w sprawie o rozwód?

Każdy małżonek może wnieść pozew o orzeczenie winy drugiego małżonkao orzeczenie winy obopólnej lub o orzeczenie braku winy którejkolwiek strony. Celem szybkiego zakończenia postępowania, małżonkowie mogą złożyć zgodny wniosek o nieorzekanie przez sąd o winie. W takim wypadku, skutki prawne są takie same jak w wypadku orzeczenia braku winy któregokolwiek małżonka.

Fakt orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka, dla drugiego małżonka może oznaczać bardzo wymierne korzyści w aspekcie zarówno finansowym, jak i procesowym. Dlatego też w praktyce zdarzają się nierzadko sytuacje obopólnego żądania winy, wysuwane przez małżonków.

Małżonek nie ponoszący winy za rozpad małżeństwa może żądać alimentów na siebie od małżonka winnego. Taka osoba musi wykazać, że rozwód w sposób istotny wpłynął na pogorszenie jej sytuacji materialnej. Jeśli małżonek niewinny, nie zawrze kolejnego związku małżeńskiego, to alimenty będzie mógł otrzymywać do końca życia. W praktyce zazwyczaj każdy rozwód wiąże się z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej małżonków. Wszelkie zobowiązania, opłaty, które do tej pory ponosili wspólnie, po orzeczeniu rozwodu, opłacać będą indywidualnie. Zatem żądanie alimentów, w wypadku wyroku rozwodowego z orzeczeniem wyłącznej winy jednego małżonka jest zawsze możliwe. Sporna będzie, jak zawsze, wysokość tych alimentów.

Kiedy Sąd Okręgowy wyda wyrok ustalający winę w rozwodzie?

Winny rozpadu małżeństwa będzie ten małżonek, który zaprzestał wykonywania ciążących na nim obowiązków. Wśród obowiązków małżonków znajdują się m.in.: wzajemna pomoc, wierność czy współdziałanie dla dobra rodziny. Jak wynika z naszej praktyki zawodowej, najczęstszymi przyczynami żądania orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka są właśnie:
– zdrada,
– uzależnienie od alkoholu, hazardu, narkotyków, pracoholizm,
– przemoc,
– niegospodarność,
– lenistwo, brak zainteresowania łożeniem na utrzymanie rodziny,
– brak zaangażowania w pieczę nad dziećmi,
– marnotrawienie wspólnego majątku.

Przykładowo w wyroku z dnia 2 kwietnia 2004 roku Sąd Najwyższy wskazał, że: “Nieuzasadnione przerzucanie na żonę nadmiernych obowiązków związanych z utrzymaniem domu i opieką nad dziećmi oraz szkodliwe dla psychiki dziecka w wieku szkolnym podważanie jego pochodzenia od tej pary rodzicielskiej słusznie zostało ocenione jako podstawa przypisania mężowi winy za rozkład pożycia”.

Jak udowodnić winę?

By móc skutecznie żądać orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka, należy mu tę winę udowodnić. W tym celu niezwykle przydatne stają się zeznania świadków, wiadomości e-mail, obdukcje czy zaświadczenia lekarskie.

Osobiście doradzam powoływanie świadków, przedstawianie e-maili oraz powoływanie detektywów na świadków. W dobie tak dużej dostępności do wszelkich środków komunikacji – wiadomości SMS, MMS, często małżonkowie przedstawiają je przed sądem, jednakże Sądy niechętnie dopuszczają takie dowody w sprawach o rozwód. Większą wiarę dają świadkom lub wiadomościom e-mail.

Jakie konsekwencje niesie rozwód bez winy?

Sytuacja braku winy któregokolwiek małżonka lub sytuacja, gdy każdy z małżonków zostanie uznany winnym w równej mierze rozpadowi małżeństwa jest identyczna. W obu przypadkach również możliwe jest żądanie alimentów od drugiego małżonka. Należy jednak przed sądem udowodnić, że z powodu rozwodu, małżonek żądający alimentów znajduje się w niedostatku.

Jako przykłady orzeczenia alimentów w takim wypadku należałoby podać sytuację ciężkiego wypadku lub choroby, które uniemożliwiły zarobkowanie małżonkowi i jedynie pomoc byłego małżonka ułatwi polepszenie chwilowo tragicznej sytuacji drugiego małżonka.

Decyzja o rozwodzie jest często bardzo trudną kwestią, wiążącą się z wieloma zmianami w życiu. Spór o winę w rozpadzie małżeństwa wpływa dodatkowo na przedłużenie, często nieprzyjemnego, postępowania sądowego. Żądanie zatem orzekania rozwodu z winą współmałżonka, powinno być bardzo przemyślane.

Pogłębianie sporu może być niecelowe, a energia, którą włożymy w walkę przed sądem, nie do odzyskania. Kwestie związane z winą rozpadu pożycia powinny być w związku z tym uprzednio dogłębnie przeanalizowane.

 

Osoby, które chciałby uzyskać poradę prawną w sprawie o rozwód zachęcamy zapoznania się z artykułem Rozwód porada prawna oraz do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Leave a Reply