Skip to main content

Obrona praw kredytobiorców, którym bank wypowiedział umowę kredytu i dochodzi zapłaty

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank jest aktualnie problemem, który dotyka szerokiego grona kredytobiorców. Prawo wypowiedzenia umowy kredytu przysługuje każdej ze stron. W zdecydowanej większości po tego rodzaju rozwiązanie sięga jednak bank. Może on wypowiedzieć umowę kredytu w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu bądź w przypadku utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę. Wypowiedzenie umowy kredytu jest zawsze ostatecznością, bowiem bank może zastosować inne instrumenty (np. restrukturyzacja kredytu).

Wypowiedzenie umowy kredytu – oświadczenie

Konsekwencją długotrwałego niespłacania rat jest jednak najczęściej złożenie przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu. Od momentu odebrania przez kredytobiorcę przesyłki zawierającej takie oświadczenie zaczyna biec 30-dniowy termin, w którym bank wymaga spłaty całości zadłużenia. Po upływie tego terminu bank zyskuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Czy kredytobiorca ma wówczas jakąkolwiek możliwość obrony swoich praw? Odpowiedź na przedmiotowe pytanie jest pozytywna.

Dochodzenie zapłaty przez bank

Kredytobiorcy najczęściej dowiadują się o wszczętym przeciwko nim postępowaniu sądowym, kiedy otrzymują pismo z sądu, np. w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jest to rodzaj orzeczenia sądowego, który jest wydawany na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. W przedmiotowej sytuacji przebiega to w ten sposób, że bank kieruje pozew do właściwego sądu wraz z dokumentami obejmującymi najczęściej wyciąg z ksiąg bankowych, korespondencję z kredytobiorcą i inne. W oparciu o te dokumenty sąd może wydać orzeczenie, czyli nakaz zapłaty, który jest następnie doręczany kredytobiorcy (Pozwanemu). Orzeczenie to nie posiada jednak waloru prawomocności, bowiem od momentu jego doręczenia Pozwanemu biegnie 14 – dniowy termin na złożenie tzw. zarzutów od nakazu zapłaty. Pismo to jest właśnie jednym ze sposobów obrony praw przez kredytobiorcę. Wniesienie takiego pisma wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 3/4 opłaty sądowej od pozwu. W piśmie tym można, a nawet należy podnieść wszelkie okoliczności, które skutecznie kwestionują twierdzenia banku. Do okoliczności tych mogą należeć chociażby braki w dokumentacji banku, moc dowodowa przedłożonych dokumentów, czy też zapisy umowy kredytowej stanowiące tzw. niedozwolone postanowienia umowne – klauzule abuzywne.

Zarzuty od nakazu zapłaty –  możliwości działania kredytobiorców

Skuteczne wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty otwiera drogę do rozpoznania sprawy na rozprawie, podczas której jest kontynuowane postępowanie dowodowe. Pozwany zyskuje wówczas pełnię praw procesowych do wykazania bezzasadności powództwa banku. W toku postępowania to właśnie na Powodzie (banku) spoczywa ciężar udowodnienia istnienia oraz wysokości zobowiązania kredytobiorcy, dlatego aktywne działanie Pozwanego, zmierzające do obalenia twierdzeń i wniosków Powoda, może skutkować korzystnym rozstrzygnięciem w postaci oddalenia powództwa.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Leave a Reply