Skip to main content

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło nie z jego wyłącznej winy, może dochodzić odszkodowania, obejmującego zwrot wszelkich kosztów powstałych w wyniku wypadku, zadośćuczynienia za cierpienie oraz po spełnieniu określonych warunków comiesięcznej renty.

Procedurę dochodzenia odszkodowania rozpoczyna poszkodowany, który powinien w celu uzyskania świadczeń odszkodowawczych w pierwszej kolejności zawiadomić o szkodzie i jej wysokości Zakład Ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupione ubezpieczenie OC. Zakład Ubezpieczeń wydaje decyzję o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń, jednocześnie decydując o ich wysokości.

W sytuacji, gdy wynik postępowania likwidacyjnego nie będzie dla poszkodowanego satysfakcjonujący, może on wystąpić z powództwem na drogę sądową.

W artykule omówiono procedurę dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy na drodze przed i sądowej.

Miejsce zdarzenia

Bezpośrednio po wypadku, poszkodowany powinien zadbać o odpowiednie potwierdzenie okoliczności zdarzenia w ruchu, którego był uczestnikiem, oczywiście o ile tylko pozwala mu na to jego stan.

Uwaga!
Poszkodowany musi pamiętać o tym, by nie tylko na miejscu zdarzenia zbierać dowody, ale przede wszystkim w trakcie leczenia i rehabilitacji gromadzić rachunki/faktury.

W przypadku kolizji, w której żadna z osób nie odniosła obrażeń a jej sprawca nie kwestionuje swojej winy, możesz ograniczyć się do spisania stosownego oświadczenia. Powinno ono zawierać opis okoliczności zdarzenia (datę, godzinę, miejsce oraz to, w jaki sposób doszło do wypadku), dane identyfikacyjne osób oraz pojazdów biorących w nim udział, w tym, o ile to możliwe, numer polisy sprawcy i wskazanie ubezpieczyciela, a także podpisy uczestników.

Odmiennie sytuacja kształtuje się w przypadku odmowy sporządzenia oświadczenia, uszkodzenia ciała bądź śmierci uczestnika wypadku. Wówczas, konieczne będzie wezwanie policji na miejsce zdarzenia.

Likwidacja szkody przed Zakładem Ubezpieczeń

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju szkodę ponieśliśmy, procedurę jej likwidacji powinniśmy rozpocząć od sporządzenia pisma zatytułowanego “Zgłoszenie szkody wraz z wezwaniem do zapłaty” i skierowania go do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym to sprawca miał wykupioną polisę OC, w dniu, w którym doszło do zdarzenia.
Uwaga!
Ubezpieczyciele oferują szereg możliwości ułatwiających owe zgłoszenie, które to może nastąpić co do zasady nawet telefonicznie, bądź przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej. Niemniej, poszkodowanym ze względów dowodowych poleca się zgłoszenia na piśmie.

W zgłoszeniu szkody, poszkodowany powinien zawrzeć informacje dotyczące rodzaju dochodzonych roszczeń, kwot, których wypłaty oczekujesz, dokładny opis zdarzenia, przebieg leczenia, opis doznanych cierpień oraz informacje o poniesionych kosztach.

Ubezpieczyciel, zasadniczo zobowiązany jest wydać decyzję w terminie 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia szkody. Czas ten może ulec i zazwyczaj ulega wydłużeniu w przypadku niemożliwości wyjaśnienia w ww. terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń bądź ze względu na toczące się postępowanie cywilne lub karne.

Bez względu na powyższe, likwidacji winna zakończyć się w przeciągu 90 dni.

Pozew o odszkodowanie

Jeżeli suma uzyskana w trakcie postępowania likwidacyjnego nie spełnia oczekiwań poszkodowanego bądź ubezpieczyciel odmówił wypłaty jakichkolwiek świadczeń, może on dochodzić należnych kwot w postępowaniu sądowym. W tym celu konieczne jest wystąpienie z powództwem cywilnym.

Na poszkodowanym spoczywać będzie ciężar udowodnienia zasadności zgłaszanych roszczeń cywilnych, dlatego też niezmiernie istotne jest gromadzenie przez poszkodowanego wszelkiego rodzaju faktur, paragonów, pism wymienianych z ubezpieczycielem, wycen, ekspertyz oraz dokumentacji medycznej.

Sądem, do którego należy skierować powództwo, może być sąd właściwy miejscowo dla siedziby ubezpieczyciela bądź, zależnie od wyboru poszkodowanego, sąd właściwy ustalony w oparciu o jego miejsce zamieszkania (lub siedzibę w przypadku przedsiębiorstwa).

Od wyroku wydanego przez Sąd I instancji przysługuje apelacja, którą należy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania wyroku wraz z jego uzasadnieniem.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Leave a Reply