Skip to main content

Podział majątku – porada prawna

Podział majątku wspólnego może nastąpić:

  • w drodze umowy w formie pisemnej,
  • w drodze umowy zawartej przed Notariuszem,
  • wyrokiem Sądu w sprawie o podział majątku.

W większości spraw majątek stron jest nieduży, często obejmując wyłącznie meble, czy też przedmioty użytku codziennego, bądź też strony doszły do konsensusu z innych przyczyn i decydują się na zawarcie umowy w formie pisemnej.

Sporne podziały majątku najczęściej dokonywane są przez małżonków lub byłych małżonków przed Sądami Rejonowymi właściwymi ze względu na miejsce położenia majątku wspólnego tj. najczęściej miejsce położenia spornej nieruchomości. Rzadkością jest rozpatrzenie kwestii podziałowych przez Sąd orzekający w sprawie o rozwód tj. właściwy Sąd Okręgowy.

Podział majątku w drodze umowy

Ideałem byłyby umowne działy majątku, bowiem bardziej sprzyjają utrzymaniu dobrych relacji między stronami, są szybsze i tańsze. Takie umowy o podział mogą co do zasady być zawarte w zwykłej formie pisemnej, chyba że dotyczą nieruchomości.

Jeżeli strony są zgodne w sprawach o podział majątku obejmującego nieruchomości, powinny się udać celem zawarcia stosowanej umowy do Notariusza, bowiem w sprawach dotyczących nieruchomości umowa między stronami musi zostać zawarta przed Notariuszem. Dodać należy, że niekiedy umowa w formie aktu notarialnego jest stronom polecana z innych względów, przykładowo, gdy obawiamy się podważania ważności umowy lub jej postanowień.

Poleca się zawieranie umów o dział majątku wspólnego, ponieważ:

  • pozwalają zachować byłym małżonkom lepsze relacje,
  • zawarcie umowy jest znacznie szybsze niż niekiedy trwające kilka lat postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego,
  • są tańsze.

Należy mieć na względzie, że oprócz opłaty za wniosek o podział majątku przez Sąd, która wynosi 1 000,00 złotych, strony postępowania sądowego ponoszą koszty opłat, np. za opinie biegłych, które bywają wysokie i sięgają niekiedy kilku tysięcy złotych.

Wniosek o podział majątku wspólnego do Sądu

Postępowanie sądowe, choć długotrwałe i na pewno droższe od polubownego podziału majątku, niekiedy jest koniecznością. Wniosek o podział majątku podlega stałej opłacie w wysokości 1 000,00 złotych. Można wnosić o zwolnienie z opłaty.
Wniosek o podział majątku wspólnego należy opłacony złożyć w Sądzie właściwym ze względu na miejsce położenia majątku, którego spór dotyczy. W sprawach obejmujących nieruchomości właściwym jest Sąd Rejonowy miejsca położenia nieruchomości.
Wniosek powinien spełniać wszystkie wymagania pisma procesowego. Należy aktualnie w szczególności pamiętać o podaniu numerów PESEL stron, w związku z niedawną zmianą przepisów w tym zakresie. Być może nie jest to wymóg bezwzględny, ale podanie numerów PESEL stron znacznie przyspieszy postępowanie.

W piśmie tym, należy napisać czego żądamy i załączyć stosowne dowody na udowodnienie swoich roszczeń. Wszelkie dowody należy powoływać od razu, choć nie zawsze jest to konieczne i uzasadnione. Kwestie te, zawsze wymagają indywidualnego rozważenia.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Leave a Reply