Skip to main content

Odszkodowanie za wypadek

Odszkodowanie za wypadek – informacje. Osoba bezpośrednio poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, jak i rodzina, a także najbliżsi osoby zmarłej w wypadku drogowym, mają prawo do rekompensaty swojej szkody i krzywdy z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Uwaga!
W sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie jest nam znane jego ubezpieczenie OC, wówczas swoje roszczenia kierujemy do dowolnego zakładu ubezpieczeń, który sprawę przekazuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (skrót: UFG).

W poniżej zamieszczonym artykule zawarto informacje na temat świadczeń odszkodowawczych dla bezpośrednio poszkodowanego w wypadku w komunikacji. 

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest jednym z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych uregulowanych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Istotą umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest zobowiązanie się zakładu ubezpieczeń do wypłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony (art. 822 § 1 k. c.(1)). Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków (art. 9 ust. 1 u. o.(2)).

W związku z powyższym, z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (art. 34 ust. 1 u. o.). Odszkodowanie zgodnie z art. 36 ust 1 u. o. ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

Świadczenia odszkodowawcze dla Poszkodowanego w wypadku

Poszkodowanemu, który nie ze swej wyłącznej winy doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek udziału w wypadku, będzie co do zasady przysługiwało roszczenie o:

  • jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych ze zdarzenia kosztów z art. 444 § 1 k.c.,
  • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym z art. 444 § 2 k.c.,
  • jednorazowe odszkodowanie o charakterze kompensacyjnym z art. 447 k.c. tzw. kapitalizacja renty,
  • zadośćuczynienie z art. 445 k.c.

Odszkodowanie za wypadek

W myśl art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego: “W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty”.

Zwrócić należy uwagę, że w roszczeniu o odszkodowanie za wypadek mieści się żądanie zwrotu kosztów leczenia, obejmujące wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała, a więc zarówno te jednorazowo wynikłe z konieczności zakupu potrzebnego sprzętu medycznego, jak też te cykliczne, wynikające z zakupu lekarstw, opłacenia wizyt lekarskich, prowadzonej rehabilitacji czy zakupu paliwa na konieczne przejazdy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sygn. akt III APa 11/2010).

Nadto, w myśl art. 447 k.c.:
“Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu”.

Uwzględnienie żądania przyznania jednorazowego odszkodowania w zamian za rentę zależy od zaistnienia przesłanki w postaci ważnych powodów, którą trzeba interpretować przy zachowaniu kryterium zarówno obiektywnego, jak i subiektywnego (SN w wyroku z 25 lipca 2001 r., I CKN 1140/99).

Należy dodać, że na żądanie poszkodowanego w wypadku, zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Renta powypadkowa

Renta dla poszkodowanego, uregulowana w art. 444 par. 2 k.c. ma charakter odszkodowawczy i jest przyznawana bezpośrednio poszkodowanemu, jeżeli spełnił co najmniej jeden z warunków do jej przyznania tj.:

  • utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
  • zwiększyły się jego wydatki,
  • zmniejszyły się jego widoki na przyszłość.

Renta powypadkowa ma na celu naprawienie szkody przyszłej, wyrażającej się w wydatkach na zwiększone potrzeby oraz w nieosiągnięciu tych zarobków i innych korzyści majątkowych, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w przyszłości, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku

Zadośćuczynienie to świadczenie kompensacyjne za cierpienia fizyczne i psychiczne doznane przez poszkodowanego w wypadku. Jest to często jedno z najwyższych świadczeń przyznawanych poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia za wypadek należy uwzględnić wszystkie elementy krzywdy, łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości. Dlatego też osobiste cechy każdego z uprawnionych oraz ich indywidualna sytuacja życiowa sprawiają, że wysokość przyznawanych zadośćuczynień jest rozmaita.

W każdym przypadku wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna być odczuwalna dla poszkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia.

Podsumowanie

Wysokość przyznanych świadczeń poszkodowanemu w wypadku, będzie zależała od wielu czynników. Przede wszystkim od stopnia uszczerbku na zdrowiu, skali doznanego cierpienia, zmiany sytuacji życiowej, ponoszonych kosztów leczenia czy możliwości dowodowych strony.

Zazwyczaj poleca się poszkodowanym w wypadkach zasięgnięcie porady prawnej przed rozpoczęciem dochodzenia odszkodowania za wypadek. Ważne jest już w początkowej fazie postępowania posiadanie strategii postępowania i odpowiednie przygotowywanie się do niego pod względem dowodowym. Niektórych błędów popełnionych przez poszkodowanych na etapie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC przed zakładem ubezpieczeń nie da się później naprawić w postępowaniu sądowym. Stąd ważne jest, aby do dochodzenia odszkodowania przygotować się przed przystąpieniem do niego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Leave a Reply