Skip to main content

Odszkodowanie za okołoporodowy błąd medyczny

Odszkodowanie za okołoporodowy błąd medyczny to jedna z profesji kancelarii adwokata Roberta Ofiara. Gdy po wielu miesiącach radosnego oczekiwania na narodziny dziecka, dochodzi do jego śmierci lub kalectwa, trudno o większą tragedię. Jeśli okoliczności tej tragedii wskazują na błąd lekarski, nie należy pozostawiać zaistniałego zdarzenia medycznego bez konsekwencji. Od każdego profesjonalisty prawo wymaga szczególnej staranności w prowadzonej działalności – w przypadku lekarzy, w których rękach pozostaje ludzkie zdrowie i życie, wymaga się, aby dbałość i zaangażowanie były z ich strony wyjątkowe, a każde odejście od tych wymagań stanowić będzie błąd lekarski.

Błąd medyczny w świetle prawa

W prawie cywilnym, błąd medyczny stanowi postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej, w zakresie w jakim są one dostępne dla lekarza. Błąd okołoporodowy jest zaś jednym z najczęstszych zdarzeń medycznych i często niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne dla matki i dziecka. Świadomość społeczeństwa w zakresie roszczeń, jakich poszkodowani mogą dochodzić za błąd lekarski, wzrasta. Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka prowadzi coraz więcej spraw z tego zakresu, szczególnie w związku z błędami okołoporodowymi i dochodzeniem odszkodowania za okołoporodowy błąd medyczny . Z powodu znacznej zawiłości i skomplikowania spraw, dotyczących dochodzenia odszkodowania z tytułu błędu lekarskiego, najlepiej nie podejmować tej walki samodzielnie, lecz zasięgnąć porady prawnej u specjalistów.

Błędy okołoporodowe

Najczęstszymi błędami okołoporodowymi są: niewykonanie cesarskiego cięcia, pomimo zaistnienia ku temu przesłanek; zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia; brak należytego monitoringu stanu zdrowia matki i płodu, jak również nierozpoznanie wad rozwojowych płodu i niepodjęcie odpowiednich kroków po urodzeniu się dziecka, aby wady te zniwelować. W naszej pracy bardzo często spotykamy się szczególnie ze skutkami zdarzeń medycznych u dzieci w postaci porażenia splotu barkowego, zamartwicy czy niedotlenienia.

Jakich roszczeń dochodzić za błąd medyczny?

Odszkodowanie od szpitala za popełniony błąd lekarski może obejmować roszczenia z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej doznało dziecko, jak również rentę, w przypadku, gdy błąd medyczny spowodował, że wzrosły potrzeby dziecka. Oczywiście, można również dochodzić odszkodowania za szkodę majątkową, jaką zmuszeni byli ponieść rodzice na rzecz leczenia dziecka, rehabilitacji, niezbędnych leków, dojazdów do placówek leczniczych i rehabilitacyjnych, wszelkich innych koniecznych do poniesienia kosztów, na rzecz poprawy zdrowia dziecka.

Kompleksowa pomoc dla poszkodowanych w wyniku błędu medycznego

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka współpracuje m.in. ze specjalistami z zakresu psychologii, którzy służą pomocą ofiarom błędów medycznych i ich rodzinom. Ponadto Kancelaria współpracuje z Fundacją Splotu Ramiennego, która udziela wsparcia w zdobyciu funduszy na leczenie i rehabilitację dla rodzin, z których dzieci doznały porażenia splotu barkowego m.in. w wyniku błędów medycznych personelu szpitala, czy też na skutek wypadków komunikacyjnych. 

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Leave a Reply