Skip to main content

Odszkodowanie za błąd medyczny

W rękach lekarzy pozostają dobra najwyższej rangi – życie i zdrowie człowieka. Niestety zdarza się, że postępowanie lekarskie jest nieprawidłowe, a w konsekwencji dochodzi do utraty zdrowia, uszkodzenia organu, rozstroju zdrowia, czy nawet do śmierci. Wówczas poszkodowany lub rodzina poszkodowanego, który zmarł, może dochodzić odszkodowania za błąd lekarski.

W artykule tym omówiono cywilną drogę dochodzenia odszkodowania medycznego.

Wezwanie do zapłaty do lekarza lub Szpitala

Postępowanie cywilne o odszkodowanie za błąd lekarski rozpoczyna wezwanie Szpitala lub lekarza do zapłaty. Zazwyczaj podmioty te są ubezpieczone i wezwanie przekazują do towarzystwa ubezpieczeń, które podejmuje decyzje o wypłacie lub braku wypłaty odszkodowania za błąd medyczny.

->Ważne!
W naszej praktyce kancelaryjnej często jednocześnie kierujemy wezwanie do zapłaty do Szpitala i jego Zakładu Ubezpieczeń. Znacznie przyspiesza to postępowanie. Szpitale niekiedy potrafią przetrzymywać zgłoszenie szkody i przekazać je do Zakładu Ubezpieczeń lub poinformować o posiadanym ubezpieczeniu nawet i w kilka miesięcy po zgłoszeniu.
Postępowanie likwidacyjne prowadzi Zakład Ubezpieczeń, w którym lekarz lub placówka medyczna posiadali ważne na dzień zdarzenia medycznego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W trakcie postępowania Zakład Ubezpieczeń przekazuje dokumentację medyczną do swoich biegłych lekarzy celem oceny zasadności zgłaszanych roszczeń.

Ubezpieczyciel w terminie maksymalnie trzech miesięcy powinien wydać decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania odszkodowania za błąd lekarski. Niestety, w sprawach medycznych termin ten często ulega wydłużeniu ze względu na oczekiwanie przez ubezpieczyciela na odpowiedź swojego medyka.
Z przykrością należy stwierdzić, że doświadczenie pokazuje, iż w przeważającej większości spraw o odszkodowania medyczne, Zakłady Ubezpieczeń odmawiają wypłaty a lekarze nie przyznają się do popełnienia błędu.

Pozew o odszkodowanie za błąd lekarski

Niesatysfakcjonująca decyzja ubezpieczyciela otwiera poszkodowanym drzwi do zainicjowania procedury sądowej. Rozpoczyna ją złożenie pozwu o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę za szkodę na osobie, poniesioną wskutek zdarzenia medycznego.

sprawach o odszkodowanie za błąd lekarski, należy zawsze zastanowić się przeciwko komu zostanie skierowany pozew. Czy przeciwko wyłącznie Ubezpieczycielowi, czy także przeciwko Szpitalowi, a może i lekarzom? Kwestie te wymagają indywidualnego rozważenia w zależności od stanu faktycznego konkretnego przypadku.

-> Ciekawostka!
Jedna z warszawskich prywatnych placówek medycznych prowadziła ciąże pacjentek. Placówka była ubezpieczona na kwotę 100 000,00 złotych. W sprawie błędu okołoporodowego szacowanego na wartości przekraczające 1 milion złotych niezbędne okazały się dalsze do pozwania.

Co istotne, to przygotowując pozew o odszkodowanie za błąd medyczny należy pamiętać, aby od razu wykazać w nim zaniedbania ze strony lekarza, szkodę, związek przyczynowy oraz załączyć wszelkie dowody na udowodnienie swoich twierdzeń. Powód powinien wówczas co do zasady złożyć również wszystkie wnioski dowodowe, zobowiązuje go do tego bowiem obowiązujący Kodeks postępowania cywilnego.

Koszty postępowania o odszkodowanie

Powództwo wymaga opłaty, chyba że wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych.

Co do zasady, zgodnie z art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

Warto podkreślić, że w sprawach o błędy lekarskie podstawowym dowodem są opinie biegłych lekarzy, których ceny wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Zazwyczaj to na stronie dochodzącej odszkodowania za błąd lekarski ciąży obowiązek powołania biegłych i poniesienia w związku z tym wydatków na ich opinie. Koszty te oczywiście zostaną stronie wygrywającej zwrócone po zakończeniu postępowania, niemniej istnieje duże prawdopodobieństwo, że poszkodowany pacjent będzie musiał na początku procesu wyłożyć określone przez Sąd kwoty na opinie biegłych.

Jeżeli strona nie dysponuje środkami umożliwiającymi poniesienie kosztów opłaty, ani pozostałych kosztów procesowych, może wnosić o zwolnienie z obowiązku ich ponoszenia. Sąd zadecyduje czy faktycznie sytuacja materialna strony uzasadnia zwolnienie jej z kosztów w sprawie o odszkodowanie za błąd medyczny. Tak więc wniosek powinien być dobrze umotywowany przez stronę.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Leave a Reply