Skip to main content

UMOWA UBEZPIECZENIA OC

Istotą umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest zobowiązanie się zakładu ubezpieczeń do wypłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony (art. 822 § 1 k. c.(1)).

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków (art. 9 ust. 1 u. o.(2)).

Czas trwania odpowiedzialności z ubezpieczenia OC

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Można również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okres krótszy niż 12 miesięcy, jeżeli pojazd jest zarejestrowany czasowo, bądź jest zarejestrowany za granicą. Umowę ubezpieczenia OC pojazdu zarejestrowanego czasowo, zawiera się na czas nie krótszy niż okres rejestracji, określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu, nie krótszy jednak niż 15 dni. Umowę ubezpieczenia OC pojazdu zarejestrowanego za granicą zawiera się na okres pobytu pojazdu na terytorium Polski, jednak nie krótszy niż 15 dni.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli zaś w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, wówczas odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.

Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń można określić w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wtedy, gdy umowę zawiera się:
– na okres krótszy niż 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu (chodzi o wprowadzenie pojazdu na drogę publiczną, w strefę zamieszkania lub strefę ruchu);
– przed zarejestrowaniem pojazdu mechanicznego oraz pojazdu historycznego, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z chwilą rejestracji pojazdu lub przed wprowadzeniem go do ruchu;
– na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu (tzn. że trwa jeszcze „stara” umowa), przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z upływem okresu, na który została zawarta poprzednia umowa.
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustaje z chwilą rozwiązania umowy.

Kiedy przysługuje odszkodowanie z OC?

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (art. 34 ust. 1 u. o.).

Odszkodowanie zgodnie z art. 36 ust 1 u. o. ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Leave a Reply