Kredyty frankowe – pomoc prawna

Reprezentujemy interesy naszych klientów w sporach z bankami w zakresie:

Szczegółowa analiza umów kredytowych, zwłaszcza dotyczących kredytów hipotecznych indeksowanych do kursu waluty obcej, może skutkować uznaniem, że bank posłużył się w stosowanym przez siebie wzorcu umownym postanowieniami niedozwolonymi.

Klauzule niedozwolone (abuzywne) to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione a kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Za takie niedozwolone postanowienia mogą być uznane m.in. postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW), czy klauzule dotyczące indeksacji kwoty kredytu do kursu waluty obcej. Skutkiem uznania postanowienia za niedozwolone jest jego bezskuteczność względem kredytobiorcy. A zatem bank, który pobierał na podstawie klauzuli abuzywnej składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego będzie zobowiązany do ich zwrotu, jako świadczenia nienależnego. Uznanie za niedozwoloną klauzuli indeksacyjnej, na podstawie której bank przeliczał zobowiązanie kredytobiorcy do waluty obcej, może prowadzić w najdalej idącym przypadku nawet do uznania całej umowy za nieważną.

sprawy rodzinne

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka – KONTAKT

tel.: 22 114 94 11, 531 200 568
e – mail: kancelaria@robertofiara.pl