WYPADEK ŚMIERTELNY

Procedura dochodzenia roszczeń powstałych wskutek śmierci osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym.

Ustalenie podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody, postępowanie karne

Pierwszym krokiem w procedurze mającej na celu uzyskanie świadczeń należnych ze względu na śmierć osoby najbliższej jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody. W przypadku wypadków komunikacyjnych zazwyczaj mamy do czynienia z postępowaniem karnym. To organy prowadzące postępowanie – najpierw przygotowawcze, następnie sądowe, mają za zadanie wykrycie sprawcy przestępstwa i pociągnięcie go do odpowiedzialności. Warto zaznaczyć, że w obliczu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która to miała miejsce w lipcu 2015 roku, w procesie karnym zwiększyła się rola oskarżyciela posiłkowego (oskarżycielem posiłkowym mogą być osoby najbliższe dla zmarłego). Występując w postępowaniu sądowym niejako obok prokuratora, powinien zabiegać on o jak najpełniejsze zgromadzenie i przeprowadzenie dowodów na poparcie oskarżenia, albowiem obecnie rola Sądu w zakresie przeprowadzania dowodów z urzędu, została znacząco ograniczona. Już na tym etapie konieczne może okazać się skorzystanie ze wsparcia prawnika. W przypadku powierzenia dochodzenia roszczeń cywilnych naszej kancelarii, zapewniamy kompleksową pomoc w postępowaniu karnym.

W wyroku sądu karnego znajdziemy nie tylko informację o tym, kto jest sprawcą zdarzenia, ale również wskazany będzie numer rejestracyjny pojazdu, którym on kierował, a także data wypadku. Dane te są wystarczające, by uzyskać informację o tym, z jakim towarzystwem ubezpieczeń posiadacz pojazdu, którym kierował sprawca, zawartą miał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Posiadacze pojazdów mechanicznych (samochody, motocykle) mają obowiązek posiadania ważnej polisy OC, co w praktyce oznacza, że szkoda powstała w związku ze śmiercią osoby najbliższej, naprawiona zostanie przez zakład ubezpieczeń. W sytuacji, gdy samochód, którym kierował sprawca wypadku, nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, bądź też nie udało się ustalić, jakim pojazdem się poruszał, podmiotem, do którego należy kierować roszczenia, jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Postępowanie likwidacyjne

Na etapie, na którym dysponujemy już informacją o podmiocie zobowiązanym do zapłaty odszkodowania, należy zgłosić szkodę do właściwego zakładu ubezpieczeń. Można tego dokonać na wiele sposobów – przykładowo drogą elektroniczną bądź też telefoniczne. Bazując jednak na naszym doświadczeniu, preferujemy zgłaszanie szkód drogą tradycyjną, poprzez sporządzenie pisemnego wezwania do zapłaty. Niezwykle istotnym jest dokładane określenie rodzaju dochodzonych roszczeń, a także wskazanie ich wysokości. Będzie to miało istotne znaczenie na etapie ustalania przez sąd daty, od jakiej należne są odsetki, wynikające z opóźnienia w zapłacie przez Ubezpieczyciela. Ponadto do tego rodzaju pisma warto już na samym początku dołączyć wszelkie dowody potwierdzające stopień pokrewieństwa ze zmarłym, istnienie pomiędzy nim a uprawnionym więzi emocjonalnej, poniesionych kosztów jego pogrzebu, a także te obrazujące sytuację majątkową rodziny, zarówno przed, jak i po śmierci jej członka.

Terminy na wydanie decyzji przez ubezpieczyciela

Co do zasady zakład ubezpieczeń decyzję o uznaniu roszczeń w określonym, ustalonym przez niego zakresie, powinien wydać w przeciągu trzydziestu dni od dnia, w którym otrzymał on zgłoszenie szkody i wtedy też wypłacić odszkodowanie. Jednakże w sytuacji, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe w ww. terminie, odszkodowanie wypłaca się w przeciągu czternastu dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie przedmiotowych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie dziewięćdziesięciu dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Termin ten jednak również może ulec dalszemu wydłużeniu, w przypadku gdy ustalenie odpowiedzialności uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego bądź cywilnego.

Co po wydaniu decyzji przez zakład ubezpieczeń?

Sumy, które zazwyczaj wypłacane są na podstawie decyzji ubezpieczyciela, zwykle nie są adekwatne do rozmiarów poniesionej szkody. Wobec powyższego skuteczną metodą na uzyskanie wyższych świadczeń może być złożenie odwołania do zakładu ubezpieczeń. Niewykluczone na tym etapie jest również podjęcie działań, prowadzących do ugodowego zakończenia postępowania (należy pamiętać, że treść ugody jest zazwyczaj skonstruowana w taki sposób, że wyłączona zostaje możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w przyszłości). W przypadku nie osiągnięcia kompromisu, w dalszym ciągu możliwe jest dochodzenie wyższych kwot na drodze postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe

Obecnie nie istnieje obowiązek poprzedzania postępowania sądowego opisanym wyżej postępowaniem likwidacyjnym. Jednakże w sytuacji, w której roszczenia po raz pierwszy wyrażone zostaną w pozwie, okazać się może, że ubezpieczyciel uzna ich zasadność w części już przy pierwszej swojej czynności i będzie mógł on dochodzić w tym zakresie kosztów procesu.

Właściwość sądu i treść pozwu

Sądem, do którego należy złożyć pozew, jest sąd właściwy ze względu na miejsce, w którym doszło do wypadku lub ze względu na miejsce zamieszkania strony go wnoszącej (ponadto do 24 stycznia 2016 roku istnieje możliwość wytoczenia powództwa przed Sądem właściwym ze względu na miejsce siedziby zakładu ubezpieczeń). W zależności od wysokości dochodzonych roszczeń (wartości przedmiotu sporu), będzie to Sąd Rejonowy – w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000,00 złotych, lub Sąd Okręgowy – w sytuacji gdy roszczenia są wyższe. Pozew powinien zawierać oznaczenie stron postępowania, Sądu do którego jest wnoszony, wskazanie wartości przedmiotu sporu, wskazanie wysokości dochodzonych roszczeń z podaniem ich podstawy prawnej, a przede wszystkim ich uzasadnieniem, potwierdzonym dowodami. W postępowaniach dotyczących uzyskania świadczeń po śmierci osoby najbliższej istotnymi dowodami są zeznania świadków, którzy opiszą, jakie relacje panowały w rodzinie zmarłego. Pomocne może okazać się również przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychiatry, w przypadku, gdy osoby roszczące zmagają się z problemami psychicznymi wywołanymi startą osoby bliskiej. Poza egzemplarzem dla sądu, konieczne jest dołączenie tylu odpisów, ilu jest pozwanych.

Koszty postępowania sądowego

Ponadto od pozwu w sprawie o roszczenia majątkowe, a taką właśnie jest dochodzenie odszkodowania, konieczne jest uiszczeniu wpisu, który wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, nie więcej jednak niż 100.000,00 złotych. Inne koszty postępowania stanowić mogą wydatki związane z uczestnictwem świadków w rozprawie (zwrot kosztów ich podróży i utraconego w związku z tym wynagrodzenia), czy wynagrodzenie biegłych sporządzających opinie. W przypadku osób, co do których poniesienie ww. kosztów wiązać by się mogło z uszczerbkiem utrzymania ich, czy też ich rodziny, możliwe jest uzyskanie stosownego zwolnienia. Sąd kończąc postępowanie w wyroku nie tylko wskaże, jakie sumy w jego ocenie zakład ubezpieczeń ma zapłacić na rzecz poszkodowanych, czy od jakiej daty należne są od nich odsetki, ale rozliczy również szczegółowo koszty postępowania i wskaże stronę, która ma je ponieść. Zazwyczaj rozłożone zostaną one stosunkowo, w zależności od tego w jakim zakresie powodowie wygrali sprawę. Warto dodać, że w przypadku, gdy któraś ze stron reprezentowana jest przez profesjonalnego pełnomocnika, zasądzone zostaną również koszty zastępstwa procesowego.

Co po wyroku Sądu?

W sytuacji, gdy rezultat postępowania przed sądem nie spełnia oczekiwań jednej ze stron, możliwe jest złożenie apelacji, która skutkować będzie rozpoznaniem sprawy przez Sąd drugiej instancji. Należy podkreślić, że apelacja musi zawierać zarzuty naruszenia konkretnych przepisów, czy to prawa materialnego, czy też procedury cywilnej. Pomoc prawnika na tym etapie może okazać się niezbędna. Wyrok Sądu drugiej instancji jest prawomocny, co oznacza, że nie może on ulec zmianie w wyniku kolejnej apelacji. Możliwe jest co prawda złożenie skargi kasacyjnej, jednakże ta zostanie przyjęta do rozpoznania jedynie w kilku przypadkach. Ponadto pismo to może być skutecznie sporządzone i wniesione jedynie przez adwokata bądź radcę prawnego.

Jak długo to wszystko trwa?

W kwestii długości postępowania sądowego należy zaznaczyć, iż sprawy dotyczące roszczeń powstałych wskutek śmierci osoby najbliższej, nie są tak długotrwałe, jak inne postępowania cywilne. W przypadku, gdy nie jest przeprowadzany dowód z opinii biegłego, postępowanie przed sądem pierwszej instancji sprowadza się zazwyczaj do jednej bądź dwóch rozpraw (w zależności od ilości powodów i świadków). Z kolei postępowanie w instancji odwoławczej wymaga najczęściej tylko jednego posiedzenia.

Pomoc prawna z zakresu wypadków śmiertelnych odbywa się pod numerem: 22 114 94 11 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie.  KONTAKT

Prowadzimy sprawy o roszczenia wynikające z tytułu wypadków śmiertelnych z terenu całego kraju. Istnieje również możliwość dojazdu do klienta, po wcześniejszym zapoznaniu się ze szczegółami sprawy i ocenie zasadności roszczeń.

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka w Warszawie

Al. Jerozolimskie 47 lok. 2

wypadek śmiertelny