wypadek komunikacyjny odszkodowanie, wypadek samochodowy odszkodowanie, kancelaria adwokacka, odszkodowanie powypadkowe

Wypadek komunikacyjny – zmiana właściwości Sądu przy sporach wynikających z umów ubezpieczeniowych

Nowelizacja przepisów o właściwości Sądu przy sporach wynikających z umów ubezpieczeniowych

Przystępując do ustalania Sądu właściwego do rozpoznania konkretnej sprawy, co do zasady posiłkujemy się uregulowaniami zawartymi w kodeksie postępowania cywilnego (art. 15 – 46 k.p.c.). Istnieją jednak sytuacje, w których uregulowania kodeksowe nie są wystarczające i konieczne jest sięgnięcie do właściwych przepisów szczególnych. Przykłady takich sytuacji stanowią między innymi sprawy dotyczące roszczeń związanych z umowami ubezpieczeniowymi. Warto więc prześledzić obecne uregulowania prawne oraz najbliższe zmiany legislacyjne przewidziane przez ustawodawcę.

Obecny stan prawny
Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, wytycznych co do określania właściwości Sądu w sporach związanych z roszczeniami ubezpieczeniowymi poszukiwać należy w dwóch ustawach szczególnych. Wskazać w tym miejscu należy więc na:
Art. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) – Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Art. 20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) – Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Tak użyte sformułowania w sposób jasny wskazują, że mamy do czynienia z właściwością przemienną, a ustawodawca daje nam swobodę wyboru pomiędzy ogólnymi przepisami zawartymi w kodeksie postępowania cywilnego, a szczególnymi uregulowaniami zawartymi we ww. ustawach. To do podmiotu wytaczającego powództwo należy więc decyzja, czy swój pozew złoży do Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego (art. 27 § 1 k.p.c. oraz art. 30 k.p.c.), czy też zdecyduje się na Sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę osoby uprawnionej.

Stan prawny po nowelizacji
Opisana powyżej sytuacja na początku przyszłego roku ulegnie jednak pewnej zmianie. Dnia 25 września 2015 roku do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wprowadzono bowiem dodatkowe uregulowanie w postaci art. 34a, któremu nadano następujące brzmienie: art. 34a ust. 1 Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed Sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed Sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej.

Od dnia 24 stycznia 2016 roku, w części spraw ubezpieczeniowych, podmiotom wytaczającym powództwo odebrana została możliwość skorzystania z właściwości ogólnej uregulowanej w kodeksie postępowania cywilnego. Roszczenia będą więc kierowane wyłącznie do Sądów miejscowo właściwych z uwagi na miejsce zamieszkania osoby poszkodowanej lub też miejsce zdarzenia powodującego szkodę.

Należy w tym miejscu jednak podkreślić, iż planowane zmiany dotkną tylko niewielkiej części roszczeń związanych z umowami ubezpieczeniowymi. Bez zmian pozostaje bowiem nadal ww. art. 9, odnoszący się do roszczeń związanych z dobrowolnymi umowami ubezpieczeniowymi (m.in. powszechnej umowy AC). Dodatkowo ustawodawca zdecydował się na pozostawienie w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dotychczasowego art. 20 ust. 1, wprowadzając do tej ustawy jedynie jako wyjątek art. 34a, który to odnosi się wyłącznie do odszkodowań związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przy pozostałych ubezpieczeniach obowiązkowych (m.in. ubezpieczeniu OC rolników oraz ubezpieczeniu budynków rolniczych) nadal możliwe będzie skorzystanie z uregulowań kodeksowych.
Zmiany wchodzące w życie z dniem 24 stycznia 2016 roku dotkną więc w główniej mierze jedynie osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

 

Porady prawne z zakresu spraw o odszkodowania, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych udzielane są przez Zespół Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka pod numerem: 22 114 94 11 lub można zgłosić sprawę do analizy poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt.

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka w Warszawie