Służebność przesyłu – wyjaśnienie pojęcia i możliwe do uzyskania wynagrodzenie

Ustanowienie służebności przesyłu

Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe, które polega na obciążeniu nieruchomości w ten sposób, że przedsiębiorca, którego własność stanowią urządzenia przesyłowe lub który dopiero zamierza je wybudować, może korzystać z działki na której są lub będą one posadowione w określonym zakresie, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Owe urządzenia stypizowane zostały w art. 49 k.c., który definiuje je jako urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne. Będą to przede wszystkim linie elektroenergetyczne, gazociągi, wodociągi, przewody kanalizacyjne, ale również światłowody doprowadzające internet, czy ogólnie rzecz ujmując - urządzenia telekomunikacyjne.

Komentowane ograniczone prawo rzeczowe może zostać ustanowione jedynie na rzecz przedsiębiorcy, czyli osoby fizycznej, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 331 k.c., prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą. Mając na uwadze fakt, że jedną z przesłanek ustanowienia służebności przesyłu jest zamiar wybudowania lub bycie właścicielem urządzeń przesyłowych, owa działalność co do zasady powinna być związana z wykorzystaniem urządzeniem przesyłowych.

Najczęściej właścicielami urządzeń, na rzecz których ustanawia jest służebność, są:
• Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.;
• Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.;
• RWE Stoen Operator Sp. z o.o.;
• PGE Dystrybucja S.A.

służebność przesyłu

Ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić w drodze umowy, zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą przesyłowym, przy czym ten pierwszy musi złożyć swoje oświadczenie woli w formie aktu notarialnego. To, czy powstanie przedmiotowego ograniczonego prawa rzeczowego będzie wiązało się z zapłatą jakiejkolwiek sumy pieniężnej, zależy wyłącznie od stron umowy. W przypadku nieosiągnięcia kompromisu, każda ze stron może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu, za obligatoryjnym wynagrodzeniem dla właściciela nieruchomości obciążonej. Warto podkreślić, że podjęcie próby umownego uregulowania statusu urządzeń przesyłowych jest konieczną przesłanką wszczęcia postępowania sądowego. Na zakończenie należy dodać, że służebność ta może powstać również z mocy samego prawa, w drodze jej zasiedzenia. Co więcej, uregulowanie statusu prawnego urządzeń jest także możliwe w drodze decyzji administracyjnej.

Porady prawne w zakresie odszkodowań: 22 114 94 11

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka, Al. Jerozolimskie 47 lok. 2

 

 

Al. Jerozolimskie 47 lok. 2