A house roof on fire and smoke.

Wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń w przypadku pożaru domu lub mieszkania

Statystyki wskazują, że w przeciągu ostatnich dziesięciu lat w Polsce dochodziło średnio do 166 tysięcy pożarów rocznie, z czego aż 86% miało miejsce w obiektach mieszkalnych. Niestety, nawet pomimo zachowania należytej ostrożności, może dojść do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia w obrębie naszego domu. Sytuacja ta zwykle wiąże się z wysokimi kosztami remontów czy odbudowy, dlatego też, zalecane jest wykupienie polisy dla domu, której standardem jest ubezpieczenie mienia od szkód powstałych w wyniku pożaru.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, koniecznie należy jednak sprawdzić zakres wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, albowiem może okazać się, że pomimo zaistnienia pożaru i doznania szkody, nie otrzymasz żadnego odszkodowania.

Podstawowej wiedzy na temat zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz jej wyłączeń dostarczą ci polisa ubezpieczeniowa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (tzw. OWU), które to zawierają szereg norm uzupełniających przepisy kodeksu cywilnego. Stanowią one de facto integralną część umowy ubezpieczenia, której podpisanie oznacza również akceptację postanowień zwartych w OWU.

Wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Każdy z zakładów ubezpieczeń odrębnie ustala sytuacje, w których jego odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku pożaru będzie wyłączona, jednakże w rezultacie są one podobnie formułowane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczyciel zazwyczaj nie będzie odpowiadał za szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego (ubezpieczonego) bądź osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym. Odmiennie jednak może kształtować się odpowiedzialność w przypadku pożaru, będącego wynikiem rażącego niedbalstwa poszkodowanego. Na rynku dostępne są oferty, które zachowanie takie bądź obejmują ochroną ubezpieczeniową, bądź wpisują je w zakres wyłączeń odpowiedzialności.

Warto również zaznaczyć, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są również szkody powstałe w wyniku działań wojennych czy aktów terroryzmu oraz innych podobnych sytuacji.

Obowiązku Ubezpieczonego od pożaru

Ponadto na ubezpieczającego (ubezpieczonego) często nakładane są obowiązki, których nieprzestrzeganie może zwolnić ubezpieczyciela z odpowiedzialności za szkodę. Zazwyczaj jest to konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego. W przypadku umyślnego ich złamania, wyłączona zostanie odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę, która jest wynikiem niezastosowania się do przepisów.

Przykład

Jan, ze względu na swoje skąpstwo, od ponad roku nie korzystał z usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodu kominowego w swoim domu. Z powodu nagromadzenia się sadzy doszło do pożaru, w wyniku którego kompletnie zniszczone zostało wnętrze domu Jana. Niestety, nie spełnił on nałożonego na niego obowiązku, przewidzianego w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej i nie otrzyma on żadnego odszkodowania.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że nawet pomimo zupełnie niezawinionego powstania pożaru, naprawienie szkody może nie objąć całości majątku. Często zdarza się, że zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte np. przedmioty wartościowe, sprzęty audiowizualne czy pojazdy. Pośród szerokiej gamy ofert ubezpieczycieli, dostępne są także polisy, które co prawda obejmują swoją ochroną wskazane wyżej przedmioty, jednakże wprowadzają procentowe ograniczenia odpowiedzialności.

Przykład

Maria wykupiła polisę w Towarzystwie Ubezpieczeń X. Sumę ubezpieczenia ustalono na 500.000,00 złotych. Zgodnie z OWU wskazanego ubezpieczyciela, górna granica jego odpowiedzialności w przypadku zniszczenia biżuterii to 5% sumy ubezpieczenia. Wskutek pożaru doszczętnie zniszczony został naszyjnik o wartości 100.000,00 złotych. W tym przypadku ubezpieczyciel wypłaci jedynie 25.000,00 złotych za zniszczoną biżuterię.

Podsumowując, oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń polisy zawierają podobne wyłączenia odpowiedzialności, jednakże różnią się one szczegółami, które to powinnyśmy brać pod szczególną uwagę zawierając umowę ubezpieczenia. Przed dokonaniem wyboru, zachęcamy do porównania OWU poszczególnych ubezpieczycieli poprzez dokładną analizę ich treści.

Na zakończenie warto przypomnieć o terminowym opłacaniu składek, albowiem w przypadku uchybienia terminowi płatności jednej z rat, po stosownym upomnieniu, odpowiedzialność ubezpieczyciela zazwyczaj ustaje.

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka Warszawa

Tel. 22 114 94 11

pożar domu wyłączenie odpowiedzialności