ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY

Bezpłatne porady prawne w sprawach odszkodowawczych, w tym z tytułu  błędu  lekarskiego udzielane są przez Prawników kancelarii adwokata Roberta Ofiara pod numerem tel.: 22 415 39 71.

Sprawy o błędy lekarskie uznawane są za należące do najcięższych spraw i to zarówno sytuacji, gdy dochodzimy odszkodowania, jak i prowadzona jest sprawa karna o błąd lekarski.

Niezbędna jest w tych sprawach zarówno wiedza medyczna, jak i znajomość specyfiki postępowania. Pełnomocnik musi posiadać wiedzę na temat leczenia danego schorzenia, by umiejętnie formułować zarzuty do opinii biegłego, która stanowi naczelny dowód w postępowaniach dotyczących błędów lekarskich.
W naszej kancelarii adwokackiej nabyliśmy wiedzę teoretyczną, którą mieliśmy możliwość także sprawdzić w praktyce w sprawach o błędy medyczne dotyczące:

  • błędów chirurgicznych,
  • błędów ginekologicznych i położniczych (mpd, porażenia splotu, zgony),
  • błędów onkologicznych,
  • błędów stomatologicznych,
  • błędów powstałych na skutek zaniechań,
  • zarażeń, zakażeń.

Nasza kancelaria adwokacka uzyskała na rzecz swoich klientów wysokie rozstrzygnięcia w sprawach o błędy lekarskie.
Uzyskane doświadczenie umożliwia nam niesienie realnej pomocy prawnej.
Bezpłatnie weryfikujemy zasadność roszczeń.
W celu dokonania bezpłatnej analizy sprawy, nasi Prawnicy są do Państwa dyspozycji:

  • telefon: 22 415 39 71
  • e-mail: kancelaria@robertofiara.pl
  • formularz kontaktowy na naszej stronie www.robertofiara.pl.

 

Koszty sądowe w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

Postępowanie w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy lekarskie wiąże się z poniesieniem kosztów, wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
1. Wpis
Pierwszym, podstawowym wydatkiem, na jaki musimy być gotowi składając pozew do sądu, to wpis od pozwu. Zgodnie z przepisami ustawy opłata ta stanowi 5% wartości przedmiotu sporu, tj. kwoty, o którą wnosimy. Wartość wpisu nie może jednak być niższa niż 30 złotych i nie większa niż 100.000,00 złotych.
Przykład: Wnosząc o kwotę 60.000,00 złotych, wpis wyniesie 3.000,00 złotych.
Powyższą opłatę należy uiścić przed złożeniem pozwu do sądu na konto sądu, przeznaczone specjalnie na ten cel. Konta bankowe poszczególnych sądów wskazane są m.in. na ich stronach internetowych. Potwierdzenie przelewu czy dokonania wpłaty załączamy do pozwu jako załącznik.
2. Opinie biegłych
W trakcie postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z błędem medycznym, na dowód, iż błąd został faktycznie popełniony oraz dla wskazania stopnia uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego, sąd powołuje dowód z opinii biegłych. Wnosić o to może (i powinien), już w pozwie sam powód dla wykazania swojej krzywdy. Należy jednak pamiętać, iż za pracę biegłemu należy się wynagrodzenie, którego sposób wyliczenia określa stosowne rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W zależności od tytułu naukowego biegłego, ilości godzin jakie poświęcił on na przeprowadzenie niezbędnych badań, analizy dokumentacji medycznej i w końcu na samo sporządzenie opinii, wynagrodzenie biegłego może ostatecznie wynieść nawet 2 – 3 tysiące złotych. Wydane przez sąd bądź referendarza sądowego postanowienie o przyznaniu biegłemu określonej kwoty wynagrodzenia następuje po przedstawieniu przez biegłego rachunku z dokładnym rozliczeniem czasu jego pracy. Postanowienie to jest zaskarżalne. Opłata od zażalenia/skargi na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia biegłego wynosi 40 złotych.
3. Środki zaskarżenia
W toku postępowania, także postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny, na zaskarżalne rozstrzygnięcia sądu/referendarza sądowego w poszczególnych sprawach, tj. np. w przedmiocie wynagrodzenia biegłego, można złożyć zażalenie/skargę. Opłata, jaką należy przy tym uiścić to 40 złotych. Apelacja do sądu wyższej instancji podlega opłacie stosunkowej i tak jak w przypadku wpisu od pozwu, jest to opłata, którą oblicza się mnożąc wartość przedmiotu zaskarżenia x 5%.
4. Zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych
Jeśli poniesienie powyższych kosztów jest niemożliwe ze względu na naszą sytuacje materialną, tj. wiązałoby się to ze znacznym uszczerbkiem dla naszego budżetu domowego, czyniąc go niewystarczającym dla utrzymania siebie i rodziny, od konieczności ich ponoszenia, sąd może nas zwolnić, w całości bądź części, jeśli złożymy stosowny wniosek.
Przykład: Częściowym zwolnieniem z kosztów sądowych może być np. zwolnienie nas z wszystkich opłat ponad 1.000,00 złotych kwoty wpisu od pozwu. Wówczas jedyną opłatą, jaką będziemy zmuszeni uiścić do końca postępowania jest właśnie wydatek jednego tysiąca złotych tytułem opłaty od pozwu.
Uzasadnienie dla wniosku o zwolnienie z kosztów zamieszcza się w treści pozwu. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o zwolnienie z kosztów jest oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, który należy dokładnie wypełnić i własnoręcznie podpisać. Należy pamiętać, iż informacje zawarte w oświadczeniu sąd może zbadać, dlatego nie należy zaniżać wartości nieruchomości czy pomijać poszczególnych przedmiotów majątku.
Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych można złożyć również już po wniesieniu pozwu do sądu. Wnosząc go wraz z pozwem, nie uiszczamy wpisu od pozwu. Sąd po rozpoznaniu wniosku wyda postanowienie o zwolnieniu z kosztów sądowych w całości, zwolnieniu z kosztów sądowych w części lub o oddaleniu wniosku o zwolnienie. W dwóch ostatnich przypadkach sąd wezwie nas do uzupełnienia opłaty sądowej w części bądź w całości. Na uiszczenie kwoty sąd zakreśli termin 7 dni. Brak wpłaty spowoduje zwrot naszego pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.
Ważne: Zwolnienie z kosztów jest zwolnieniem tymczasowym – na czas trwania postępowania. Co do zasady, jeśli wygramy postępowanie, koszty poniesie strona Pozwana. Należy jednak pamiętać, iż jeśli przegramy sprawę, sąd, nawet zwalniając nas wcześniej z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, może nas nimi obarczyć kończąc postępowanie.
Dodatkowe koszty, z jakimi należy się liczyć w przypadku przegrania sprawy sądowej, to koszty zastępstwa procesowego. Ich wysokość określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. W zależności od wartości przedmiotu sporu, wynosić one będą odpowiednio:
a) do 500 zł – 120 zł;
b) powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
c) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
d) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
e) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
f) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
g) powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Przygotowała: Renata Skowronek – Kiesio, aplikant adwokacki

Konsultacje prawne w zakresie błędów medycznych, udzielane są przez Zespół Prawników z Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka pod nr tel.: 22 415 39 71.